Nya regler om skydd vid behandling av personuppgifter

28 maj, 2018

Personuppgiftpolicy

Nya regler om skydd vid behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder Dataskyddsförordningen, på engelska kallad General Data Protection Regulation (GDPR), i kraft. Förordningen gäller som lag inom EU:s alla medlemsländer och syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Denna förordning och kompletterande svensk lagstiftning ersätter personuppgiftslagen (PuL). Dataskyddsförordningen innehåller regler om behandling av personuppgifter. Den innehåller också regler om vilka rättigheter till information och tillgång till personuppgifter du har, regler om rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter.

Dina rättigheter
• Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss.
• Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
• Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:
• – Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
• Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
• Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
• Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
• Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och L Törnblom konsult i Västerås kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
• Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.